تبلیغات
پزشک من - لیست پزشکان متخصص پوست و مو
سلامت فردی = سلامت جامعه
لیست پزشکان  متخصص کرمانشاه-پوست

جهت مشاهده لیست پزشکان متخصص پوست به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

ردیف پزشک تلفن آدرس
۱ دکتر محمد علی ابراهیمی ۷۲۷۵۵۵۷ پارکینگ-خیابان موید
۲ دکتر وحیدرضا سپهر ۷۲۳۳۷۳۴ پارکینگ-ساختمان ابن سینا
۳ دکتر لطف اله توکل

۷۲۷۷۶۵۴

۷۲۷۹۳۶۹

پارکینگ-خیابان موید
۴ دکتر فریبا نجفی ۸۳۵۹۰۵۴ درمانگاه حاج دایی
۵ دکتر حسین کاوسی ۷۲۷۲۰۴۰ پارکینگ-ساختمان مهرگان
۶ دکتر ساسان فرحناکی ۷۲۱۶۱۰۰ پارکینگ-ساختمان شفا
۷ دکتر بهمن سماواتیان ۷۲۷۲۸۱۱ پارکینگ شهرداری
۸ دکتر امیر امیدوار برنا ۷۲۲۵۸۰۷ پارکینگ-ساختمان متخصصین